UTLEIEFORVALTNING

MEDLEM AV

BISTAND I FORBINDELSE MED UTLEIE

 

Vi skal være en serviceyter for både leietakere og utleiere og skal skape en trygghet for alle parter i et leieforhold. Vårt markedsområde er Narvik og omegn. Vi tar oss av hele utleieprosessen fra annonsering og visninger til kontraktskriving og etablering av depositumskonto. Når leieforholdet er etablert, følger vi opp husleieinnbetalinger og eventuelle mislighold.

 

UTLEIEMEGLING:

 

• Vi kan bistå med å finne de rette leieboere gjennom bl.a. annonsering.

• Vi kan innhente referanser fra tidligere utleiere dersom utleier ønsker det.

• Vi kan kjøre kredittsjekk av aktuelle leietakere dersom utleier ønsker det.

• Vi utformer leiekontrakt.

• Vi er til stede på overtakelsen, og går sammen med utleier og leier over leiligheten og fører tilstandsrapport hvor synlige feil og mangler noteres.

• Vi påser at avtalt sikkerhet er etablert før innflytting finner sted.

• Vi danner et fast og tilgjengelig kontaktpunkt mellom leietaker og utleier.

 

UTLEIEFORVALTNING:

 

Vi kan tilby en sikker forvaltning av ditt utleieobjekt eller dine utleieobjekter. Vi bidrar til å oppnå økonomisk trygghet, stabilitet og forutsigbarhet i leieforholdet, både for utleier og leietaker.

 

I leieforholdet:

 

• Vi mottar avtalt husleie i leieforholdet. Dersom husleien ikke blir betalt rettidig iverksetter vi etter nærmere avtale tiltak for å inndrive utestående leie.

• Dersom husleien ikke blir betalt over tid, iverksetter vi tiltak for å fravike leier, herunder lovpålagt varsel samt begjære tvangsfravikelse. Dersom leier fortsatt ikke betaler, møter vi opp sammen med utleier på fravikelsesforretningen.

• Vi tar i mot betaling og fører særskilt regnskap på hver klient. Vi foretar utbetaling av leie til utleier.

• Som utleieforvalter vil vi også foreta eventuell nødvendig kommunikasjon mellom partene, herunder formidle eventuelle reklamasjoner fra leier til utleier, samt varsle leier om eventuell manglende betaling eller andre forhold ved leier. Vi vil også videreformidle oppsigelse mellom partene.

• Vi følger opp indeksregulering av leieforholdet.

• Vi sender påkrevde varsler ved utleiers ønske om å regulere leien etter gjengs leie i samsvar med husleieloven §4-3.

 

Avslutning av leieforholdet:

 

• Vi gjennomfører tiltak for å fravike leieren dersom leieren ikke fraflytter eiendommen etter utløpet av en tidsbestemt leieavtalen eller endt oppsigelsestid.

• Vi bistår utleieren på en utflyttingsforretning med tilhørende protokollføring.

• Under utflyttingen noteres også eventuelle synlige feil eller mangler som avsjekkes mot overtakelsesprotokollen fra overtakelsen.

• Vi vil motta eventuelle krav etter avsluttet leieforhold fra utleier og videreformidle dette til leier.

• Vi bistår også med råd om eventuelle rettslige skritt bør iverksettes for å få dekket kravet.

 

 

PRISER

Utleiemegling og utleieforvaltning:

Etablering av oppdrag: 30% av 1. mnd. husleie + 25 % mva.

 

Utleiemegling:

Visning: 520 kr + 25% mva; 650 kr. pr. stk.

Annonsering: faktiske kostnader.

Bilder: 500 kr. + 25% mva; 650 kr.

Energimerking; faktiske kostander.

 

Utleieforvaltning:

Honorar: 8% +25% mva, til sammen 10% av brutto månedlige husleieinntekter.

 

Forvaltningshonoraret faktureres månedlig.

 

Utlegg i forbindelse med eventuell fravikelse samt kostnader i forbindelse med inndrivelse av eventuelle krav kommer i tillegg.