PRIS OG OPPDRAG

MEDLEM AV

PRISBEREGNING

Beregningen av vårt salær skjer med grunnlag i timepris og timeforbruk. Timepris vil variere etter sakstype. Timeforbruket er blant annet avhengig av sakens omfang og vanskelighetsgrad. I tillegg til salæret vil det ofte påløpe kostnader til offentlige gebyrer, avgifter, bistand fra sakkyndige, kopiering, porto og lignende. For enkelte sakstyper kan det avtales en fastpris.

 

TIMEPRIS

Private kunder fra kr. 1.500,- til 2 400,- inkl. mva.

Næringsliv og offentlige organisasjoner fra kr. 1 200,- - 2 000,- eks. mva

 

RETTSHJELPSFORSIKRING

Mange har en rettshjelpsforsikring som dekker kostnadene advokatbistand, f.eks. bolig-, bil-, båt- eller en landbruksforsikring. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å få avklart om du har slik forsikringsdekning.

 

FRI RETTSHJELP

Avhengig av sakstype og din inntekts- og formuessituasjon kan du ha krav på fri rettshjelp. Dette betyr at staten betaler for advokatbistanden. Les mer om ordningen og vilkårene for fri retthjelp her:

 

OBLIGATORISK INFORMASJON

Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er ’advokat’. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Vi er medlem av Advokatforeningen.

 

Advokaten har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Chartis, PB 1588 Vika, 0118 Oslo, org.nr: 850 567 352.

 

Tjenesteyterens opptreden eller salærberegning kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg.